Mẫu tìm kiếm

THILSIEMBUL 2

1Tichun lei leh vante chuh a chung u a um haw chengcheng chu tawh siem zawh ahi ta a. 2Chun, Pathien in ni sagih ni chun a thilsiem chengcheng chuh a zo ta a; tichun a thilsiem chengcheng chuh a chawlhsan ta a. 3Tichun Pathien in ni sagih ni chu vang a pie a, a suthiengtho a: Zie ni a chuh Pathien in a thilsiem chengcheng thu maia a siem leh khuta a siemte chuh a chawlhsan tâk ziekin, zie ni chuh a hih thiengtho ta a.

Eden Huon

4Chun, Lei leh van kisiem laia Lalpa Pathien in lei leh van a siem dân chuh hiti hi ahi 5Lei ahin hampa mawngmawng a na um puoh a, lei a thaichi mawngmawng le ana kek puoi; Lalpa Pathien in lei chungah guoh a na zuk sak puoh a, lei let dingin mihiem le a na um diek puoi; 6himahleh, lei apat in tuihu ahung pawt a, lei chung chengcheng chuh a chapno sek hi. 7Chun, Lalpa Pathien in lei a leivui in mihiem a siem a, a nak achun hinna hu a halut a; tichun mihiem chuh mihing a hung hi ta a.

8Chun, Lalpa Pathien in suohlam a Eden achun huon a siem a; a mihiem siem chuh zie tak achun a kawih ta a. 9Chun, Lalpa Pathien in lei apat in thing mit la tak leh nek tuok tak a kehsak a; huon lailung tak achun Hinna thing le a kehsak a; asie leh apha hetna thing le a kehsak hi. 10Chun, Eden apat chun huon chapchêk dingin lui a luong dawk a; zie apat chun a kikhen a, ka li a kisuoh a. 11Lui khatna chuh Pishon ahi a; zie chun Havilah gam chengcheng chuh a kuolkhum a, zie chun sana a um a; 12Zie gama sana chuh aman tam chi tak ahi; thil gimlim Bdellium leh suongmantam chi khat onix kiti chu le a um hi. 13Chun, lui nihna min chuh Gihon ahi a; zie chun Kush gam chengcheng chuh a kuolkhum hi. 14Chun, lui thumna min chuh Hiddekel ahi a; zie chuh Asuria gam suohlam a luong chuh ahi. Chun, lui lina chuh Euphrates ahi. 15Chun, Lalpa Pathien in mihiem chuh a pui a, Eden huon achun a enkawl ding leh a veng dingin a kawih ta a. 16Chun, Lalpa Pathien chun mihiem kawm achun, “Huon a thinggah tincheng gah haw hi na nawp nawpin na ne thei hi; 17Himahleh, asie leh apha hetna thinggah vang hi chuh na nek loh ding ahi; na nek a ahih chun, na nek ni ni leh thi ngêi ngêi ding na hi,” ti’n thu a pie a. 18Chun, Lalpa Pathien in, “Mihiem amah maia um hi a pha puoi: amah panpih ding a kithuohpih ding dawl mi siem sak ing ka,” a ti a. 19Khutichun, Lalpa Pathien chun leia pat in gamsa tincheng leh chung leng vacha tincheng chuh a siem a, chun, amin dingun bang a sa dem tih hetna’n Adam kawm achun a pui ta a: chun, ganhing chengcheng chuh Adam in a min uh a na sak taphawt chuh a min uh ahi den tai. 20Tichun, Adam chun gancha tin cheng, chung leng vacha tin cheng, gammânga gamsa tin cheng min chuh a sa chiet a; himahleh, Adam a ding chun a panpih ding leh a kithuohpih ding chi a um nai puou hi. 21Tichun, Lalpa Pathien chun Adam chuh nuom takin a ihmutsak a, a ihmut lai chun a nakguh laka khat a la a, zie mun chuh pheh in a sudim a. 22Chun, Lalpa Pathien chun Adam apat a a lak nakguh chun numei a siem a, Adam kawmah a pui ta a. 23Chun, Adam chun, “Zie zet hi chuh ka guh apat a guh nei, ka pheh apat a pheh nei ahi; Pasal apat a lâkdawk ahih ziekin ‘Numei’ tih ding ahi,” a ti a. 24Zieziekchun pasal in a nu leh a pa nusieh in, a zi chuh tu’ntin; tichun pumkhat hung hi ta’n au. 25Chun, Adam leh a zi chuh sangawn a um gel ahiu a, himahleh, a zakcha puou hi.