Mẫu tìm kiếm

Ruti 2

Rutidi Boasle bolewa galu yeicne bole bawec

Rutidi nosing ba-habu ainale uwawec

1Naomi ngaweine Elimelec, yele alingkacni ngic dongeineholec monic gawec, wacine Boas.

2Aime Moabi ngigac Ruti yei Naomi edolu yanguc miwec,+ “Na Israel aling ngengele aibaba balaibelu bolewa nalic hikedacka, me? Iwa hikebe ngic monicti nalic midaicte nosing inguc wecaigaing, yogowacni noine monic-monic wa-fame ba-habu aidacte.”

Inguc mime Naomidi yanguc edowec, “Yengaune, ga migic inguc ainong.”

Rutidi bolewa hikelu nosing ba-habu aiwec

3Inguc mime ye bole monic iwa lekwesilu webac aiibong lobenginang domame noine gocne wa-fawec, yogo ba-habu aiwec. Lobeina ngageme bole yogo Boasle bole aiwec. Boas ye ine Elimelecte alingkacni.

Boasdi Rutile ago holewec

4Dameng yogowahac Boas ye Betelehem taonkacni wawec. Walu webac aiibong nganicyebalu yanguc edocebawec, “Wapongti ngengeholec gadaic.”

Inguc mime yenge ameine yanguc bafaliyecnoibong, “Wapongti mosocgudaic.”

5Aime Boas ye webac aiibong yengele damong, yela lelu uwacnowec, “Ngigac-adu yogo male?”

6Inguc mime yanguc bafaliyecnowec, “Ngigac-adu ye Naomiholec Moabi aling himongkacni weleiboc. 7Ailu ye yakucmac wele yanguc migac, ‘na nalic webac aigaing yengele lobewa galu noine gocne dodockacni wa-fame ba-habu aidaba, me?’ Inguc milu ubiyacte benang wele ba-habu aigac. Ailu mi ngiye-ngagegac. Yakucmac falewa kpisicnemac ngiye-ngagegac.”

8Inguc mime Boasdi Ruti edowec, “Adune, na edocgube ngagec! Ga noine ba-habu ainogale milu bole monicka mi hikedamec. Bole yagowa sugu nale bole-adufocne yengeholec gadamec. Bole yago mi hegiledamec. 9Ailu webac aidaingte yenge wenuwa gabong, yogo nganilu adufocne yenge balaibecebadamec. Nga ngic yenge mi basowalecgudabiyentele aka-yowa mibac. Ailu misale aigeleme nalic galu misa kufockacni balu nodamec. Yogo nale bole-madec yengi bawelebiyeng domagac.”

10Boasdi Ruti inguc micnome Ruti ye keta badulu haicine himongka heluluckelu miwec, “Na wenuc haicfulu ngigacti gale dongowa fikebe emegona locnugic?”

11Inguc mime Boasdi miwec, “Ga ngawegone biyac homame gacgu yengaugoneholec yawa weleiboc. Aime yengaugone madickeng yogo siduc sasawa nala biyac kwesiwec. Ailu nenggac-mamacfocgone nga mac-himonggone yogo hegilelu ngic mi ngagecnubagic, nongela kwilic wele gagic. 12Yogolec ameine Wapongti badugeledaic. Ailu ga Wapong yele habalac bageina sangkelu gagic. Yogolec Anutu, Israelle Wapong yeicne sugulacni ameine sasawa gala weledaic.”

13Inguc mime Rutidi miwec, “Sugucnene Boas, ga kwele-madic ainelelu baficnu-gadamec. Ailu bamadicnulu yowa efecnemac kwelec kwekwegone edocnugic, yogo na sifu gale bole-adufoc yenge ingucne mi aidacte.”

14Gacgu nosing-dameng aime Boasdi Ruti edolu miwec, “Ga yawa wele bret gocne balu waing-hulung kpomuluckelu noc.”

Inguc mime Ruti ye bole ngic-ngigac ngiyeibong, yengeholec ngiyewec. Ngiyeme Boas ye bali noine lobong loboicne gocne lacnome nowec. Nome gebeckeme toseine bawec. 15Ngiyeme Ruti ye monickolec noine ba-habu ainale fangkewec. Fangkelu leemowa Boasdi bole-madecfocine edocebalu yanguc miwec, “Ye nalic hegilebong galu noine dodockacni hewacnginang monic-monic fagac, yogo banoga aime aka mi hedickedaing. 16Ailu ngenge dodockacni benang yedi badaictele, noine monic-monic nebecine fulucke wickebong fame ye nganilu badaic. Bame ngic monicti ilec ailu ngage-sowac mi aidaic.”

Ruti bole bawecte mingagec aiiboc

17Boasdi inguc mime Ruti ye bolewa noine ba-habu gaemowa mac debolewec. Deboleme ba-habu aiwec yogo balu weme wame bawec, bali hucine yogolec umacine 12 kilo, ingucne aiwec. 18Aime weme wame umacine balu delu taonka fewec. Feme nosing bocyac ba-habu aiwec, yogo yengauine edalime nganiwec. Nga nosing loboicne nolu gebeckeme balewec, yogolec toseine ingucyac witina lacnowec.

19Lacnome yengauinedi uwacnowec, “Ga yakucmac wenuwa galu noine ba-habu bole bagic? Ngic emeina locguyec, ye Waponte mosocti yela fadaic.”

Inguc mime Ruti ye male bolewa galu bawec, yogolec siduc yengauine yanguc aicnowec, “Na yakucmac ngic monic wacine Boas, yele bolewa gagabac.”

20Aime Naomidi yengauine edowec, “Wapong ye gagaing nga homaicne yengela pasi madicne banale tatakic mi aicaigac. Wapong yeicne mosoc sugudi ngic yela fadaic. Ailu ye nongele alingkacni ngic gocne ame-babafocnonggeng gaibong. Yengelacni monic ye hocne aigac.”+

21Inguc mime Moabi ngigac Rutidi miwec, “Ye na ingucyac yanguc edocnugac, ‘Ga nale bole-babafocne yengeholec gadamec gacgu noba nosing ba-habu dameng iwa motodaicte.’”

22Aime Naomidi yengauine Ruti yanguc edowec, “Yengaune ga yele bole-adufocineholec madicne benang gaengka wiyac monicti nalic mi basowalecgudaictele gadamec. Entacka bole monicka hikedamecte iwaine umac badamecte.”

23Aime Ruti ye Boasle bole-adufocine yengeholec noine ba-habu gacgume bali nga wit ba-habu dameng motowec. Dameng iwa Ruti ye yengauinele macka ngiye-fac gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

 © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index