Mẫu tìm kiếm

Ruti int

Abraham ye Israel aling yengele ngambongineng. Esecne benang Israelle ngic sugucne, wacnginec Moses nga Yosuwa, yeke homaiboc. Dameng iwa Israel ngic-ngigac yenge ngictau mikac. Ngic gocne yenge Israel ngic-ngigac damongebalu hudu-ngic sugucnengineng domaibong. Ilec mimocto-mimocto ngic wackegabeleng. Yengele siduc ‘Hetman’ Wapongte hibiwa fagac. Israel-ngic yengele himong wacine monic Yuda.

Aling monicka wacngineng Moabi gaibong. Lot ye Abraham gbainele madec. Moabi ye Lotle madec. Dameng gocne Moabi aling yenge Israel aling losi aiyeleibong.

Aling yogolec kwelina Ruti fikewec. Ye kpapuc ngigac. Ye himong nga alingine hegilelu Israel himongka hikelu gawec. Wapong balaibelu yowaine ngagenale Wapong ye angackewec. Ailu madicne aicnolu damongkewec. Lobeina Ruti ye gboli bafuwame fikesawec fecgu ngamboine Tau Dawidi fikewec. Lobeina Yesu ye Tau Dawidile alingkacni fikewec. Yesu ye Rutile ngapang-ngilic-nguluc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

 © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index