Mẫu tìm kiếm

Mat int

Fiɛɛ fì nu ɛ̂ Ŋwa' Mat wvun e

Saaka wvù jee wvù nu ɛ̂ Ŋwa' Mat wvun e, jemyi lɛ Jisos nu Mboyse wvù Nyo' to kawɛɛ. Saaka wvù jee wvun nu fô bonyii bocii le yî ɛkolɛ ke nshɛ le. Ŋwa' wvun duŋci lɛ ɛ̀ nu Jisos Wee N'yɛɛyi wvu lɛŋ wvù kee keeloocɛ enɛle fiɛɛ fì bonci bo Nyo' le jemyi. N'yɛɛyi wvu Jisos tfuu ɛ̂ ŋwa' wvun e nu ɛ bó ɛ baancɛ bikuu bitin. (1) No Jisos to benɛɛ shii yî kum e no yɛɛyi ɛkumɛ bonyii bò bvunfon bvu fowe nu bvubole. (2) No Jisos to nyaɛ ntefe ɛ̂ boom bew bo ŋgoo le bo yuufe ncow bofɛɛ ɛkumɛ lemme dì wvú to tumɛɛ bó yî dvú le. (3) Boŋgan bò Jisos to maɛ ɛkumɛ bvunfon bvu fowe. (4) N'yɛɛyi ɛkumɛ fiɛɛ fì ɛ̀ nu wee ŋgoo Jisos. (5) N'yɛɛyi ɛkumɛ no woŋ wvun nu ke eka bô no bvunfon bvu Nyo' le nu ke eto.

Bikuu bi mwɛɛm e ɛ̂ Ŋwa' wvun e

1:1–2:23 Kfuu di bo Jisos Klistu le bô no bó to bokɛɛ wvú

3:1-12 Lemme di Jon Nleseɛjoo le

3:13–4:11 No bó to lesɛɛ Jisos ɛ̂ joo bô no Satan to momɛɛ wvú

4:12–18:35 Lemme dì Jisos to ghane gee Galilee

19:1–20:34 Ɛ Jisos nɛ Galilee, gɛn Jɛlusalɛm

21:1–27:66 Kemaa ke Jisos e ke fokemɛse Jelusalɛm bô mbew jó le

28:1-20 No Tata Jisos to buyɛɛ yî kpwe le, duŋcɛ ɛkolɛ kew ɛ̂ bonyii bew

Ŋwa' Nyo' Moŋkan mo Monfɛm

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index