Mẫu tìm kiếm

Keriben 2

II

O Dujto Šero

1He kana avl’as o Bāro D’ives e Devleskre Vōd’eskro, ehas savore jekha gōd’aha ke peste.

2Najekvar avl’as jek bāro tsinkos kathar o devel, har varehavi bāri balval, he pherd’as savoro kher kaj bešenas.

3Sikade pes lenge duvār čhiba har jag, he bešte pre sako lendar.

4He ehas savore pherde mre Devleskre Vōd’eha, he l’ile te vakeren avre čhibentsa, har e Vōd’i lenge diñas te šaj vakeren.

5He varehave bibolde bešenas andri Jeruzalema, devleskre manuša andral savore phuva telo devel.

6Kana akadava ehas kerdo, but ǧene pēle ke peste, he daranas peske, odoleske kaj sako manuš šunelas te vakerel andre peskri čhib.

7He dikhenas bāre jakhentsa, he vakerelas jek ǧeno avreha, Dikh, nāne savore akadala so vakeren a Galileatar?

8He hár amen šunas te vakerel sakone manušes andr’ amāri čhib, so amen vakerahas kana avl’am pre phuv?

9O Partiana, h’o Medi, h’o Elamita, he o manuša so bešen andri Mezopotamia he andri Judea, he andri Kapadokia, he andro Pontos, he andri Azia,

10Andri Frigia, he andri Pamfilia, he andro Egiptos, h’andro koter Libia paš o Kirenos, he o aver manuša andral e Rima, o bibolde h’o bolde.

11O Kretiana he o Araba, amen šunas len te vakeren amāra čhibaha pal e but lāče būt’a mre Devlestar.

12He savore dikhenas phrāde jakhentsa, he na kamenas te pat’al, he vakerenas jek avreha, S’adava hi?

13Aver, have hasanas, phende, Akada manuša ehi māte a nēva mol’aha.

14A o Petros ušt’il’as upre e dešujekhentsa, he but vakerd’as bāre krrleha, he phend’as lenge, Tumen, bibolde manuša, he tumen savore, so bešen andri Jeruzalema, te tumen ǧānen, he te tumen šunen mre lava.

15Akada manuša nāne māte, har tumen pat’an andre tumāre gōd’i, odoleske kaj adava ehi korkoro e trito ōra andro d’ives.

16Adava ehi so vakerelas o Devleskro Manuš Joelis,

17He avela andro palūne d’ivesa, phenel mro Devel, kaj me čhivava mre Vōd’estar andra savoro mas, he tumāre čhāve he tumāre čhaja vakerena o Devleskre Lava, he tumāre terne manuša he tumāre phure manuša dikhena sūne.

18He andre mre telūne, he andre mre čhaja, so mange keren, me čhivava mre Vōd’estar andr’ odola d’ivesa, he jon phenena so avela.

19He sikavava bāre būt’a andro devel upre, he pre phuv tēle, rat, he jag, he thuv.

20O kham avela kālo, he o čhon avela ratvālo kana avela o bāro he ǧāndlo mre Devleskro d’ives.

21He avela, kaj sako manuš, so vičinela o Nav mre Devleskro ikerela pes ǧides.

22Tumen, Izraelskā manuša, šunen ada lava! O Ježišis andri Nazareta, jek Devleskro kamlo manuš maškar tumende, peskre bāre he biǧāndle būt’entsa he tsinkentsa, so o Devel maškar tumende leske diñas te kerel, har tumen korkore ǧānen;

23Adava ehas l’ilo avri mre Devlestar, so ǧānel he kamel savoro anglal. Tumen l’il’an les avri, he tumāre bilāče vastentsa les mārd’an pro kašt, he les našad’an.

24He o Devel l’il’as les upre, he l’il’as les avri e mūl’ipnaskre dukhendar, odoleske kaj jov len našt’i ikerelas.

25O Davidos vakerel pal leste, Ňikana na ačl’om te dikhav mre Rajes angal mande, odoleske kaj ehi pe mro čāčo vast, he andra mande na čalaven.

26Odoleskre mro jilo hašārd’as pes, he mri čhib kamelas te vakerelas. He mro mas ačhela angal o vōd’i,

27Odoleske kaj na kames te mukel mro vōd’i andro Bengiben, he na kames te mukel tre kamlone manušes te dikhel pro krrñipen.

28Tu mange sikl’ārd’al o droma har t ’avav ǧido, he tro muj pherela man e lāčibnaha.

29Murša! he phrala! muk te vakerav tumentsa har me kamav pal o Bāro Dad Davidos, kaj jov hi mūlo he pharundo, he leskri mulāñi xev ehi amentsa až’ andr’ada d’ives.

30Odoleske odova ehi Devleskro Manuš, so gānel kaj mro Devel kerd’as e sovel leha, kaj jov, so perel ko mas, šaj lelas avri leskre čhāvendar e Kristos, te bešel pre leskro bešiben.

31Akadava dikl’as angleder, he vakerelas pal o Kristoskro ušt’iben, he leskro vōd’i na has mukl’i andro Bengiben, he leskro mas na krrñolas.

32Mro Devel l’il’as akadale Ježišis avri, so amen savore dikl’am.

33Auka odoleske, kaj jov ehas l’ilo upre mre Devleskre čāčune vasteha, he odoleske, kaj jov l’il’as e Dadestar e sovel e Devleskre Vod’eskri, thod’as adava avri, so tumen akana dikhen he šunen.

34O Davidos na ušt’il’as upre andro devel. Jov phenel korkoro, O Raj phend’as mre Rajeske, Beš paš mro čāčo vast.

35Aži me kerava tre bilāče manušen te peren tēle.

36Muk savor’o Izraelskro kher čāčes te ǧānel, kaj mro Devel kerelas e korkore Ježišis, so tumen našad’an pro kašt, Rajes he Kristos.

37Kana šunde akadava, ehas phusade andro jilo, he phende e Petroske he āver Bičhadenge, Murša, phrala, so amen keraha?

38Pales o Petros phend’as lenge, Laǧan tumen! he javen bolde, sako tumendar, andro Ježišiskro Kristoskro Nav, kaj te muken tumāro bilāčo keriben, he te len tumen o Devleskro Vōd’i!

39E sovel ehi tumenge, he tumāre čhāvenge, he savorenge so ’hi dural, savorenge, so o Raj, amāro Devel, vičinela.

40But avre laventsa čačārd’as, he xanǧārd’as e manušen kana vakerd’as, Ikeren tumen dur akadale bilāče manušendar!

41Pales akadala, so l’ile šukares leskro lav, ehas bolde. He akadava d’ives ehas dine ke lende auka trinvār deš‐šel manuša.

42He bešle zorāles andro sikl’āripen he andro kamiben e Bičhadengro, he phagle o mārro, he mangle pes ke mro Devel.

43He i dār pēl’as pre sakoneste, he o Bičhade kerde but biǧāndle būt’a he but tsinki.

44He savore so pat’anas ehas jekhethāne, he savoro ehas ke lende har jek.

45He bikende savoro, so has lengro, he ulade les savore manušenge, har sako kamelas.

46He ačhenas sako d’ives jekha gōd’aha andre kangeri, he phagenas mārro, he phirenas kherestar ko kher, he xanas peskro xāben lāčibnaha he čāčibnaha andro jilo.

47He hašārde mre Devles, he ehas kamle savore manušendar. He o Raj kediñas sako d’ives ke Kangeri odolen, so kamenas t ’aven ǧide.

O Keriban pal e Devleskre bičhade 1936

© British and Foreign Bible Society 1936, 2016

More Info | Version Index