I 'utz laj tzij re i dios

Ngôn ngữ: Achi'

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Inc. All rights reserved.