Yisasini Kama Vaya

Ngôn ngữ: Agarabi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.