Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

Ngôn ngữ: Aguacateco

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.