Iruhin Ananin Baraen (apeA)

Ngôn ngữ: Bukiyip

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.