Ritonõpo Omiry

Ngôn ngữ: Apalaí

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1986, 2005, 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.