Wængonguï nänö Apæ̈negaïnö

Ngôn ngữ: Waorani

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.