Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Ngôn ngữ: Avokaya

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators 2002