Bibeli Gusunɔn Gari

Ngôn ngữ: Baatonum

Thông tin phiên bản...

Bariba, Bibeli Gusunɔn Gari

This translation, published by the UEEB/SIM au Benin, was published in 1996.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the SIM at SIM, BP 15, Parakou, Benin.

Thông tin bản quyền

© UEEB/SIM au Benin, 1996