Kaluli Baibel

Ngôn ngữ: Kaluli

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.