Zliya Yǝwǝn kwǝma wǝzǝ naa dzǝkǝn Yesǝw Kǝristǝw

Ngôn ngữ: Bana

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, 2005