MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Ngôn ngữ: Baka (Sudan)

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.