Ndose Kɔdɔ Laka, Buku ꞌba Tisaki ni Tɔdɔ to Lömu Laꞌja ꞌBa Yësu Kurïsïtö Ŋere Ze

Ngôn ngữ: Jur Modo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền