Yennu Gbouŋ Mɔɔr

Ngôn ngữ: Bimoba

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators