Lalang hu Dios

Ngôn ngữ: Binukid

Thông tin phiên bản...

Copyright Information

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Updated 2017

The New Testament
in Binukid

Thông tin bản quyền

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.