Kitap molinas men ringkat na alaata'ala: perjanjian baru

Ngôn ngữ: Balantak

Thông tin phiên bản...

<><>No promoVersionInfo<><>

Thông tin bản quyền

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.