Baguma Apam Vɔḛ a Tuwuli

Ngôn ngữ: Tuwuli

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, 2008