Akayëta and eter ekaŝax aŋ. Akayëta Añanar aŋ

Ngôn ngữ: Bassari

Thông tin phiên bản...

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.