Kitabu ka Kanu

Ngôn ngữ: Baga Sitemu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2015—Traducteurs Pionniers de la Bible

© 2015—Pioneer Bible Translators