Mehöböp Yesu Kerisi yi GAGEK MEWIS sën vong yam vu hil

Ngôn ngữ: Mapos Buang

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.