Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

Ngôn ngữ: Puquina

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.