KAMIITHARI ÑAANTSI

Ngôn ngữ: Ajyíninka Apurucayali

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.