KAMEETHARI ÑAANTSI: Iñaaventaitzirira Avinkatharite Jesucristo

Ngôn ngữ: Pichis Ashéninka

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.