Las Escrituras en Ashéninka Ucayali del Sur del Perú

Ngôn ngữ: South Ucayali Ashéninka

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, Inc.