Hulimahu hata Ateemit

Ngôn ngữ: Jola-Kasa

Thông tin phiên bản...

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.