Goãmʉ Yare Wereripʉ

Ngôn ngữ: Desano

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc.