Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

Ngôn ngữ: Casiguran Dumagat Agta

Thông tin phiên bản...

Copyright Information

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The New Testament
in Agta, Casiguran Dumagat

Thông tin bản quyền

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.