Djesuwuruy ŋuwakurru dhäwu Mäkkuŋ wukirriwuy Mäk

Ngôn ngữ: Dhangu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc.