ꞌBuuk cĩ Thõõth cĩ Nyekuc

Ngôn ngữ: Didinga

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc., All rights reserved.