Lëk yam, Dinka Rek NT (Southwestern Sudan)

Ngôn ngữ: Dinka: Southwestern

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.