Bibulu Jinmiire ni

Ngôn ngữ: Djimini Senoufo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

 © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.