Biblu Ala ta Kuma

Ngôn ngữ: Dyula

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.