Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

Ngôn ngữ: Gude

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©1999 Wycliffe Bible Translators