Tü nüchikimaajatkat Jesucristo

Ngôn ngữ: Wayuu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc.