ગુજરાતી બાઇબલ

Ngôn ngữ: ગુજરાતી

Thông tin phiên bản...

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Thông tin bản quyền

© 2017 Bridge Communications Systems. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.