Kukwe kuin ngöbökwe

Ngôn ngữ: Ngäbere

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.