Nan Hapit Apu Dios

Ngôn ngữ: Amganad Ifugao

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.