Ya ehel apu Dios

Ngôn ngữ: Keley-I Kallahan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.