Ya bàbànán ne Dios nga nesúrát kiya baru wa túlag Genesis se Exodus

Ngôn ngữ: Isnag

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.