Chirin ni Apo Dyos (No bayo a tolag kan Genesis) (Naimbag a damag: Iti agdama a panawen)

Ngôn ngữ: Ibatan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Copyright Wycliffe Bible Translators, Inc.