No vayo a Testamento

Ngôn ngữ: Ivatan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.