VIKAʼV IYOL QUBʼAAL TIUXH quyolbʼalxhtu

Ngôn ngữ: Ixil

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

(c) 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc