Hră Ơi Adai Pơhiăp

Ngôn ngữ: Jarai

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© United Bible Societies, 2016