Tawúratɩ na Injiila dɛ́ɛ fɔɔlɩ́nɩ

Ngôn ngữ: Tem

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.