Mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ Jɔnja Mbon

Ngôn ngữ: Kako

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 1999