Rut yot Mark kán Miti Papia

Ngôn ngữ: Nukna

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.